Bug 处理流程

不同角色的对 Bug 的职责

Bug 处理流程

Bug 处理意见

Bug 报告

 • 记录 Bug
 • 跟踪 Bug
 • 更好的和开发人员交流

Bug 报告模版

image

Bug 报告要素

 1. Bug 编号
 2. 所属产品
 3. 发现的版本
 4. 所属的模块
 5. 提交人
 6. 错误类型
 7. 复现概率
 8. 严重级别
 9. 优先级
 10. 标题:言简意赅说明是什么 bug
 11. 内容(描述)
  • 测试环境
  • 前提条件
  • 复现步骤
  • 预期结果
  • 实际结果
 12. 附件:截图、出错的 log 日志、测试用的数据