docker搭建sonarqube无法启动

问题

如题,用的下面的命令

db_instance=postgres_hogwarts_prod
sonarqube_instance=sonarqube_hogwarts_prod
data_dir=/root/sonarqube
mkdir -p $data_dir

#创建网络
docker network create sonarqube
#启动pg数据库
docker run -d \
  --name $db_instance \
  --network sonarqube \
  -p 5432:5432 \
  -e POSTGRES_USER=sonarqube \
  -e POSTGRES_PASSWORD=sonarqube \
  -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata \
  -v $data_dir/postgresql:/var/lib/postgresql/data \
  postgres

#创建数据目录
mkdir $data_dir/sonarqube_data
mkdir $data_dir/sonarqube_extensions
mkdir $data_dir/sonarqube_logs
chown -R 999:999 $data_dir


sysctl -w vm.max_map_count=524288
sysctl -w fs.file-max=131072
ulimit -n 131072
ulimit -u 8192

#启动soarqube的产品部署
docker run -d \
  --name $sonarqube_instance \
  --network sonarqube \
  -p 9000:9000 -p 9092:9092 \
  -e SONARQUBE_JDBC_USERNAME=sonarqube \
  -e SONARQUBE_JDBC_PASSWORD=sonarqube \
  -e SONARQUBE_JDBC_URL="jdbc:postgresql://$db_instance/sonarqube" \
  -v $data_dir/sonarqube_data:/opt/sonarqube/data \
  -v $data_dir/sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions \
  -v $data_dir/sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs \
  sonarqube

搭建后用命令行docker start xxx 进行启动,没过1分钟就自动关闭了。已经看过内存了,非常充足。权限也给了
99b850caf0bccef85b9e6a72a9e5af2


下面是报错
db_instance=postgres_hogwarts_prod
sonarqube_instance=sonarqube_hogwarts_prod
data_dir=/root/sonarqube
#创建数据目录
mkdir -p $data_dir
mkdir $data_dir/postgresql
mkdir $data_dir/sonarqube_data
mkdir $data_dir/sonarqube_extensions
mkdir $data_dir/sonarqube_logs
chmod -R 777 $data_dir

#创建网络
docker network create sonarqube
#启动pg数据库
docker run -d \
  --name $db_instance \
  --network sonarqube \
  -p 5432:5432 \
  -e POSTGRES_USER=sonarqube \
  -e POSTGRES_PASSWORD=sonarqube \
  -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata \
  -v $data_dir/postgresql:/var/lib/postgresql/data \
  postgres
sysctl -w vm.max_map_count=524288
sysctl -w fs.file-max=131072
ulimit -n 131072
ulimit -u 8192

#启动soarqube的产品部署
docker run -d \
  --name $sonarqube_instance \
  --network sonarqube \
  -p 9000:9000 -p 9092:9092 \
  -e SONARQUBE_JDBC_USERNAME=sonarqube \
  -e SONARQUBE_JDBC_PASSWORD=sonarqube \
  -e SONARQUBE_JDBC_URL="jdbc:postgresql://$db_instance/sonarqube" \
  -v $data_dir/sonarqube_data:/opt/sonarqube/data \
  -v $data_dir/sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions \
  -v $data_dir/sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs \
  sonarqube
 • 命令改成这样试一下
  文件夹在最开始就全创建好,权限直接给777,避免权限问题
  最终的运行报错就是目录写入权限的问题导致的

谢谢老师!!